Tag: chúng ta có thể hiểu được nước mắt của Sun và Kane đang thất vọng..