Tag: Lần cuối cùng họ thua bốn liên tiếp tại nhà trong giải cao nhất là ở 2011-14..